Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Drive Medical GmbH & Co. KG; 88316 Isny / Allgäu, Duitsland

 

Algemeen

 

 1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn bestanddeel van alle aanbiedingen en overeenkomsten van leveringen en prestaties door ons, ook lopende en toekomstige zakelijke contacten en die aanbiedingen en overeenkomsten die door middel van ons verkoopplatform shop.drivemedical.nl (hierna „webshop“) zijn ontstaan, ten opzichte van c.q. met klanten die geen consument in de zin van § 13 BGB zijn [Duits Burgerlijk Wetboek].
 2. De toepasselijkheid van andere zakelijke voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Officiële afspraken, inclusief de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zijn alleen van kracht als deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Indien andere zakelijke voorwaarden bestanddeel van onze overeenkomst worden en ons in een wezenlijke regeling in een ongunstigere situatie brengen dan volgens de volgende voorwaarden, zijn wij gerechtigd om binnen een redelijke termijn hiervan af te zien.
 5. Indien Incoterms wordt gebruikt, is de versie van Incoterms 2000 van toepassing.

Aanbiedingen en tot stand komen van de overeenkomst

 1. Aanbiedingen zonder vermelding van een termijn zijn altijd vrijblijvend. Deze vertegenwoordigen een verzoek aan de klant om een aanbod voor een overeenkomst te doen.
 2. Overeenkomsten komen tot stand door onze schriftelijke opdrachtbevestiging of door uitvoering van de opdracht binnen vier (4) weken na toegang tot het aanbod.
 3. Mondelinge en telefonische overeenkomsten die niet met een van onze bedrijfsleiders of procuratiehouders zijn gesloten, zijn voor ons alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd. De volmachten van onze medewerkers zijn in dat opzicht beperkt.
 4. Bestellingen in de webshop:

 4.1.         De klant kan in de webshop bestellen door de gewenste producten uit het assortiment in de webshop te kiezen en deze via de knop [„In winkelwagen“] in de winkelmand te plaatsen. Via de knop [„Afrekenen“] geeft de klant een bindende opdracht tot koop van de in de winkelmand aanwezige producten. Vóór het versturen van de bestelling kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. De opdracht kan alleen worden gegeven als de klant door het klikken op de knop [„Algemene Voorwaarden accepteren“] deze contractvoorwaarden accepteert en daardoor in zijn opdracht heeft opgenomen. 

4.2.         Direct na het binnenkomen van de bestelling sturen wij de klant een automatische ontvangstbevestiging met overzicht van de bestelling via de e-mail, die via de functie „printen“ kan worden geprint („ontvangstbevestiging“). De ontvangstbevestiging documenteert slechts het binnenkomen van de bestelling van de klant; een bindende overeenkomst komt pas tot stand door de acceptatie die wij als afzonderlijke e-mail („opdrachtbevestiging“) versturen.

4.3.         In de opdrachtbevestiging (of per afzonderlijke e-mail) wordt aan de klant, uiterlijk bij de levering van de goederen, de tekst van de overeenkomst (bestaande uit bestelling, Algemene Voorwaarden en opdrachtbevestiging) toegestuurd op een duurzame gegevensdrager („bevestiging van overeenkomst“).

4.4.         Het tot stand komen van de overeenkomst is in de Duitse taal. De tekst van de overeenkomst wordt met inachtneming van de gegevensbescherming opgeslagen.

Prijzen

Onze condities en prijslijsten die gelden op het moment van bestellen zijn beslissend (excl. de wettelijke omzetbelasting, vracht- en verpakkingskosten).

Risico-overdracht en levering

 1. Producten worden gratis geleverd vanuit onze fabrieken (EXW). Met het ter beschikking stellen van de goederen gaat het risico van toevallige teloorgang/verslechtering over.
 2. Bij leveringen met een nettowaarde vanaf 150 euro worden producten binnen Duitsland gratis verzonden. Bij leveringen met een nettowaarde onder 150 euro per order zijn verzendkosten ter hoogte van 12,90 euro van toepassing.
 3. Levertermijnen worden individueel overeengekomen. Voor zover levertermijnen of –data in de opdrachtbevestiging staan vermeld, zijn deze niet fataal geldend.
 4. Wij zijn om organisatorische redenen gerechtigd tot deelleveringen of deeldiensten, voor zover dit de klant niet in onredelijke mate belast. Rechten met betrekking tot vertraging of garantie wegens gebreken blijven beperkt tot de betreffende deelleveringen.
 5. Wanneer een productreeks uit het assortiment verdwijnt, wordt de beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende 3 jaar gegarandeerd. Op verzoek en na controle op produceerbaarheid kunnen na deze periode vervangende onderdelen worden geleverd.
 6. Indien de goederen ook na voorafgaande passende termijn niet worden aan- of afgenomen, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen en schadevergoeding te eisen in plaats van de prestatie ter hoogte van 20% van het bedrag van de opdracht. Dit laat onverlet enige aanspraken op een hogere schade of het bewijs van een lagere schade.
 7. In geval van aantoonbare wezenlijke verslechtering van de financiële positie hebben wij het recht verdere leveringen alleen na vooruitbetaling te voldoen, alle openstaande rekeningbedragen per direct te vorderen en voor teruggave van goederen die wegens betalingsachterstand zijn ingevorderd contante betaling of betalingsgarantie te eisen.

Overmacht

 1. In het geval van overmacht, in het bijzonder staking, lock-out, oorlog, pandemieën, tekort aan grondstoffen en energiebronnen, niet aan ons te wijten bedrijfs- en verkeersstoringen evenals belemmerende bepalingen van overheidswege, worden de contractuele verplichtingen van partijen voor de duur van de verstoring en de omvang van hun uitwerking opgeschort, ook voor zover deze de uitvoering van de betreffende transactie in de nabije toekomst onrendabel maken. Dit geldt ook wanneer een van de bovenstaande situaties zich voordoet bij onze leveranciers en een andere levermogelijkheid niet of slechts onder onredelijke voorwaarden mogelijk is. Met het oog op de COVID-19-pandemie wordt duidelijk gemaakt dat ook die bestuursrechtelijke of wettelijke maatregelen als geval van overmacht gelden, die op het moment van het sluiten van de overeenkomst nog niet afgekondigd of te voorzien waren.
 2. Als de daaruit voortkomende vertragingen een periode van zes weken overschrijden, hebben beide partners van de overeenkomst het recht de overeenkomst voor de betreffende dienstverlening te ontbinden.
 3. De klant heeft in situaties van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Betaling

 1. Rekeningen moeten onmiddellijk na ontvangst worden voldaan.
 2. Betalingen met cheques of wissels worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke overeenkomst geaccepteerd; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de betaler. Bij het overschrijden van de betalingstermijn berekenen wij rente ter hoogte van de bij banken gebruikelijke rente, echter ten minste 9% boven de basisrente. In documenten van de transactieadministratie worden bedragen vermeld in euro's of de tegenwaarde daarvan in de valuta van de overeenkomst. Betalingen moeten plaatsvinden in euro's of de tegenwaarde daarvan in de valuta van de overeenkomst.
 3. Verrekening met tegenvorderingen of inhoudingsrechten zijn alleen geoorloofd wanneer de tegenvorderingen door ons niet worden bestreden en wanneer is vastgesteld dat deze rechtsgeldig zijn.

Hoedanigheid, vrijwaring

 1. Voor een kwaliteitsbeoordeling van het product is alleen de bestelling maatgevend. In de branche gebruikelijke en technisch onvermijdelijke afwijkingen alsmede slijtage die behoort tot de aard van het betreffende product vormen geen gebreken002E
 2. Het product moet na ontvangst worden gecontroleerd en eventuele gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na ontvangst van het product worden gemeld. Bij reclamaties dienen alle benodigde gegevens over gebruik van het product te worden verstrekt en het hulpmiddel evt. ter beschikking te worden gesteld.
 3. Indien de producten op het moment van de risico-overdracht zijn aangetast met een onjuistheid of de gegarandeerde kenmerken ontbreken, verbeteren wij op basis van onze eigen beslissing binnen 14 dagen na ontvangst van de producten of leveren vervangende producten zonder gebreken. Als de herstelwerkzaamheden of nalevering niet slagen, zijn de wettelijke bepalingen van kracht.
 4. Onze gebruiksaanwijzingen moeten beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker. Voor schade van derden door verwijtbare niet-nakoming van deze plicht vrijwaart de klant ons van alle mogelijke vormen aanspraken.
 5. Aanspraken op garantie vervallen na één jaar na ontvangst, vooropgesteld dat wij het gebrek niet met boze opzet hebben verzwegen.

 

Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden geen aanspraken op schadevergoeding, tenzij er wezenlijke contractuele verplichtingen zijn geschonden of er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid of schade aan leven, lichaam en gezondheid. Essentiële verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zijn fundamentele plichten van dien aard, die de kern van de overeenkomst vormen die voor het sluiten van de overeenkomst doorslaggevend waren en waarvan de klant op nakoming kan vertrouwen.
 2. Recht op schadevergoeding vanwege vermogensrechtelijke schade van de klant vanwege eventuele schending van essentiële verplichtingen uit de overeenkomst beperken zich tot de te voorziene schade ingevolge de overeenkomst op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 3. De klant vrijwaart ons van aansprakelijkheid tegenover derden, voor zover de klant de schade behartigt.
 4. Schendingen van nevenverplichtingen geven alleen bij verwijtbaar handelen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Onze aansprakelijkheid op basis van dwingende voorschriften (bijv. ProdHaftG) [Duitse wet inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken] blijft onaangetast.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven ons eigendom totdat alle vorderingen door de klant volledig zijn betaald.
 2. Bij betalingsachterstand hebben wij het recht voorwaardelijke goederen terug te nemen op kosten van de klant, nadat wij na een passende respijttermijn hebben verklaard dat de overeenkomst wordt ontbonden. Als de voorwaardelijke goederen in het bezit van derden zijn geraakt, kunnen wij van de klant eisen dat deze diens recht op teruggave door deze derden aan ons overdraagt. Bij betalingsachterstand van de klant kunnen wij eisen, dat de klant de voorwaardelijke goederen op uiterlijk zichtbare wijze kenmerkt als ons eigendom. Voor uitoefening van dit recht is het ons toegestaan de locaties van de klant te betreden op de gebruikelijke openingstijden.
 3. Het is de klant niet toegestaan de voorwaardelijke goederen te verpanden of als betalingsgarantie af te staan. Bij aanspraken van derden op de voorwaardelijke goederen, vooral bij garantiemaatregelen, stelt de klant ons onmiddellijk op de hoogte en wijst hij de derde partij op ons voorrecht. De klant is aansprakelijk voor eventuele kosten en mogelijke schade aan de voorwaardelijke goederen.
 4. De klant heeft het recht om de voorwaardelijke goederen in het kader van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten met andere producten te verwerken of te combineren. In dat geval worden wij mede-eigenaar van het nieuwe product ter hoogte van de relatieve waarde van de voorwaardelijke goederen en het gecombineerde of nieuw gevormde product. De klant staat de vorderingen die hij heeft tegenover klanten of kostendragers al nu aan ons af met betrekking tot het mede-eigendom.
 5. De klant behoudt het recht tot inning van vorderingen, zonder dat dit afbreuk doet aan ons recht om zelf de vordering te innen. Wij maken daarvan geen gebruik zolang de klant aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst voldoet.
 6. In geval van uitstel van betaling, aanvraag en uitspraak van een faillissement, een vrijwillige of gedwongen liquidatie vervallen het recht op wederverkoop, op gebruik of inbouw van de voorwaardelijke goederen en de toestemming voor inning van de afgestane vorderingen; als een cheque of wissel niet is gedekt, vervalt het recht op inning van vorderingen eveneens.
 7. Voor zover de waarde van de garanties de door klanten te vereffenen vordering met meer dan 20% overstijgt, geven wij op verzoek verdere garanties.

Retourzending

 1. Goederen kunnen alleen met onze toestemming en onder vermelding van de reden van retourzending worden teruggezonden. Retourzendingen zonder kopie van leverbewijs of rekening worden niet teruggenomen.
 2. Retourzendingen (in originele verpakking en absoluut als nieuw) weorden met 90% van de waarde van het product gecrediteerd.
 3. Uitgesloten van terugname zijn artikelen die meer dan 3 maanden eerder zijn geleverd, die zijn geleverd als speciale bestelling, of die door de koper zijn beschadigd of veranderd.
 4. Het transport geschiedt op kosten en op risico van de verzender.

VERWIJDERING

Verpakkingen en gebruikte apparaten moeten volgens de wettelijke bepalingen worden afgevoerd naar de afvalverwerking. Apparaten die vallen onder bepalingen voor elektronische apparatuur of batterijgebruik, zijn dienovereenkomstig gemarkeerd. Ons WEEE-registratienummer is: DE33275322.

 

Wetgeving omtrent medische hulpmiddelen

 1. De klant dient de op hem van toepassing zijnde regelingen van de Wet op medische hulpmiddelen na te leven en de daaruit voortvloeiende plichten voor hem na te komen; vanaf 26 mei 2021 behoren daarbij ook de plichten uit art. 14 lid 1 t/m 6 Verordening 2017/745 c.q. Verordening 2017/746, voor zover deze op hem van toepassing zijn.
 2. Onafhankelijk van alinea 1 wetgeving omtrent medische hulpmiddelen dient de klant:
 •  een herleidbaarheid van de producten te garanderen, bijvoorbeeld door een passende documentatie bij de doorverkoop, het afstand doen of de toepassing van de producten met alle overeenkomstige bewaring van documenten;
 • ons onverwijld te informeren als de klant van mening is of er reden is om aan te nemen dat een product niet is zoals het hoort, of als de klant klachten of berichten heeft of heeft ontvangen over vermoedelijke gebeurtenissen in verband met een product;
 • met ons en de bevoegde instantie samen te werken om te garanderen dat eventuele noodzakelijke correctiemaatregelen uitgevoerd of ondersteund kunnen worden.
 1. Onafhankelijk van de in deze overeenkomst afgesproken aansprakelijkheid vrijwaart de klant ons van vorderingen van derden, voor zover hij verwijtbaar niet heeft voldaan aan de op hem toepasbare wetgeving omtrent medische hulpmiddelen.

Gebruik van persoonsgegevens

Gegevens van klanten worden alleen binnen de onderneming verwerkt, waarbij de geldende wettelijke gegevensbeschermingsregels in acht worden genomen en hier rekening mee wordt gehouden. Informatie over de omvang, doeleinden en verdere omstandigheden van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons vindt u in onze privacyverklaring (hier beschikbaar: shop.drivemedical.nl/privacy-policy).

Plaats van uitvoering, zetel van de bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

 1. Plaats van uitvoering is altijd ons hoofdkantoor in Isny, Duitsland.
 2. De zetel van de bevoegde rechtbank is Ravensburg, Duitsland. Wij hebben het recht om desgewenst ook een algemene zetel van de rechtbank te kiezen.
 3. Alle zakelijke relaties vallen onder de bepalingen van het Duitse burger- en handelsrecht, met uitzondering van de bepalingen van het Europees kooprecht (CISG).

Doeltreffendheid van de bepalingen

 1. Indien afzonderlijke zakelijke bepalingen niet van toepassing zijn, laat dit de effectiviteit van de overige bepalingen onverlet. De partijen zijn in het geval van een ongeldige bepaling in deze overeenkomst verplicht om over een vervangende regeling te beraadslagen, die voor de partijen met de ongeldige bepaling het dichtst bij de nagestreefde economische doelstelling komt en die juridisch aanvaardbaar is.
 2. Voor het invullen van een ontbrekend beding dient een passende regeling te gelden die de partijen zouden zijn overeengekomen, voor zover zij bij het sluiten van de overeenkomst dit punt overwogen zouden hebben.