Privacyverklaring

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 4 lid 7 EU-AVG

Bedrijf: Drive Medical GmbH & Co. KG, adres: Leutkircher Straße 44, 88316 Isny/Allgäu, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 7562 9724 0
Fax: +49 (0) 7562 9724 25
E-mail: info@drivemedical.de

Functionaris voor gegevensbescherming

Dr. Claudia Noortwijck, Merkel Quality Management GmbH, Jahnstraße 102, 88214 Ravensburg, Duitsland, privacy@drivemedical.de, telefoon: +49 (0) 7562 9724 29, fax: +49 (0) 7562 9724 55

Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij zien het als onze prioriteit om de vertrouwelijkheid van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens in acht te nemen en deze te beschermen tegen onbevoegde toegang. Daarom zijn wij uiterst zorgvuldig en maken wij gebruik van de modernste veiligheidsstandaarden om een maximale bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als privaatrechtelijke onderneming vallen wij onder de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en de regelingen van de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG - Bundesdatenschutzgesetz). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen die garanderen dat de voorschriften voor gegevensbescherming zowel door ons als ook door onze externe partijen in acht worden genomen.

Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”). Om dit te waarborgen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in deze privacyverklaring gebruikt worden:

  1. Persoonsgegevens

„Persoonsgegevens“ is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  1. Verwerking

„Verwerking“ is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

  1. Beperking van de verwerking

„Beperking van de verwerking“ is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

  1. Profilering

„Profilering“ is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

  1. Pseudonimisering

„Pseudonimisering“ is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

  1. Bestand

„Bestand“ is elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid.

  1. Verwerkingsverantwoordelijke

„Verwerkingsverantwoordelijke“ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een instantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

  1. Verwerker

„Verwerker“ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een instantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  1. Ontvanger

„Ontvanger“ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

  1. Derde

„Derde“ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

  1. Toestemming

„Toestemming“ van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is slechts dan rechtmatig, als er voor de verwerking een wettelijke grondslag bestaat. Wettelijke grondslagen voor de verwerking kunnen krachtens artikel 6 lid 1 sub a – f EU-AVG in het bijzonder zijn:

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 1. Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijv. naam, adres, e-mailadressen en gebruiksgedrag.

 2. Als u via e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit kader vrijgekomen gegevens wissen wij nadat het opslaan niet meer nodig is, of de verwerking wordt beperkt indien er wettelijke registratieverplichtingen zijn. 

 3. Als u via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres en verdere door u verstrekte gegevens zoals bijv. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit kader vrijgekomen gegevens wissen wij nadat het bewaren niet meer nodig is, of de verwerking wordt beperkt indien er wettelijke registratieverplichtingen zijn.

Verzamelen van persoonsgegevens tijdens een bezoek aan onze website

Bij enkel het informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie stuurt, verzamelen wij alleen die persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 pag. 1 sub f EU-AVG):

   • IP-adres
   • datum en tijdstip van de aanvraag
   • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
   • inhoud van het verzoek (concrete pagina)
   • toegangsstatus/HTTP-statuscode
   • telkens de omvang van de overgedragen gegevens
   • website waar het verzoek vandaan komt
   • browser
   • besturingssysteem en het oppervlak
   • taal en versie van de browsersoftware.

Bij het oproepen van de website door bezoekers worden de IP-adressen door onze provider 1&1 Internet SE geregistreerd en in logfiles opgeslagen. De IP-adressen worden na zeven dagen met een 'x' geanonimiseerd.

Gebruik van cookies

Aanvullend aan de hiervoor genoemde data worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer door de door u gebruikte browser, waardoor er naar de plaats die de cookie bezet bepaalde informatie gaat. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn erop gericht om het internetaanbod in totaal gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de manier van functioneren hierna toegelicht worden:

   • tijdelijke cookies (daarover a.);
   • permanente cookies (daarover b.).

a)     Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist als u de browser sluit. Daaronder vallen in het bijzonder de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toe te wijzen zijn. Daardoor kan uw computer herkend worden als u onze website opnieuw bezoekt. De sessie-cookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.

 

b)    Permanente cookies worden geautomatiseerd na een vastgestelde duur gewist, dat kan per cookie verschillend zijn. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk moment wissen.

 

c)     U kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. het toestaan van third party cookies of alle cookies afwijzen. Zgn. „third party cookies“ zijn cookies die door een derde partij geplaatst werden, bijgevolg niet door de eigenlijke website waarop men zich op dat moment bevindt. Wij willen u erop wijzen dat u door het deactiveren van cookies eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

d)    Wij maken gebruik van cookies om u te kunnen identificeren voor toekomstig bezoek indien u over een account bij ons beschikt. Anders dient u voor elk bezoek opnieuw in te loggen.

Verdere functies en aanbiedingen op onze website

 1. Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende prestaties die u kunt gebruiken als u interesse heeft. Daarvoor dient u doorgaans verdere persoonsgegevens te vermelden, die wij voor het leveren van de betreffende prestatie gebruiken en waarvoor de eerder vermelde beginselen van de gegevensverwerking gelden.
 2. Deels maken wij gebruik van externe partijen voor het verwerken van uw gegevens. Deze werden zorgvuldig door ons geselecteerd en belast met de opdracht, ze zijn gebonden aan onze voorschriften en worden regelmatig gecontroleerd.
 3. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als er deelname aan acties, kansspelen, het afsluiten van overeenkomsten of vergelijkbare prestaties door ons samen met partners worden aangeboden. Verdere informatie hierover ontvangt u bij het vermelden van uw persoonsgegevens of onderstaand in de beschrijving van de aanbieding.
 4. Voor zover onze partijen of partners hun vestiging hebben in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van de aanbieding.

Nieuwsbrief

1. Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De goederen en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt staan vermeld in de toestemmingsverklaring.

2. Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij een zgn. dubbele opt-in. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het aangegeven e-mailadres, waarin wij u om een bevestiging vragen dat u het versturen van de nieuwsbrieven wenst. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adres en tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding aan te kunnen tonen en indien nodig een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

3. Alleen uw e-mailadres dient verplicht te worden vermeld voor het versturen van de nieuwsbrief. Het vermelden van andere afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op te dien einde de nieuwsbrief toe te sturen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 pag. 1 sub a EU-AVG.

4. Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen en de nieuwsbrief afzeggen. U kunt door het klikken op de in elke e-mail-nieuwsbrief aanwezige link herroepen, via e-mail aan info@drivemedical.de, telefoon +49 (0)7562 97240" of door een bericht te sturen aan de in het colofon vermelde contactgegevens.

5. Wij willen u erop wijzen dat wij bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruiksgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde webbakens oftewel tracking pixels, die 1-pixel-afbeeldingsbestanden voorstellen, die op onze website opgeslagen zijn. Voor de analyses koppelen wij de bovengenoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID's worden dus niet met uw verdere persoonsgegevens gekoppeld, een directe herleidbaarheid tot personen wordt uitgesloten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze tracking, door de afzonderlijke link aan te klikken die in elke e-mail-nieuwsbrief staat of door ons te informeren via een andere contactmogelijkheid. De informatie wordt zolang opgeslagen als de duur van uw abonnement op de nieuwsbrief. Na een afmelding slaan wij de data puur statistisch en anoniem op.

6. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van een externe partij. Met de partij werd een afzonderlijke overeenkomst gegevensverwerking gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Op dit moment hebben wij een samenwerking met de volgende partij:

Formulier voor de schriftelijke toestemming overeenkomstig gegevensbescherming

 1. Newsletter2Go

Newsletter2Go GmbH
Köpenicker Str. 126
10179 Berlijn, Duitsland
Tel.: +49 (0)30 / 311 995 10
E-mail: support@newsletter2go.com

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig evenals informatie die voor ons de controle mogelijk maakt dat u de houder van het aangegeven e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrieven.

Ter waarborging van het versturen van nieuwsbrieven waarmee u akkoord bent gegaan, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in. Als gevolg daarvan wordt de potentiële ontvanger opgenomen in een verzendlijst. Aansluitend ontvangt de gebruiker door een bevestigingsmail de mogelijkheid om de aanmelding rechtsgeldig te bevestigen. Alleen als er een bevestiging volgt, wordt het adres actief in de verzendlijst opgenomen.

Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de aangevraagde informatie en aanbiedingen.

Als nieuwsbriefsoftware wordt Newsletter2Go gebruikt. Uw gegevens worden hierbij doorgegeven aan Newsletter2Go GmbH. Het is voor Newsletter2Go verboden om uw gegevens te verkopen en voor andere doeleinden dan voor het versturen van nieuwsbrieven te gebruiken. Newsletter2Go is een Duitse, gecertificeerde aanbieder die werd geselecteerd overeenkomstig de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de Duitse federale gegevensbeschermingswet.

Meer informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres evenals het gebruik ervan voor het versturen van nieuwsbrieven kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de "afmelden"-link in de nieuwsbrief.

De wettelijke gegevensbeschermingsregels zijn altijd onderworpen aan technische vernieuwingen, daarom verzoeken wij u zich regelmatig te informeren over onze gegevensbeschermingsregels door onze privacyverklaring te lezen.

Kinderen

Ons assortiment is principieel op volwassenen gericht. Personen onder de 18 jaar dienen zonder toestemming van de ouders of opvoeders geen persoonsgegevens aan ons te versturen.

Rechten van de betrokkene

 1. Intrekken van de toestemming

Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens berust op een verstrekte toestemming heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Voor het uitoefenen van het recht op intrekken kunt u op ieder moment contact met ons opnemen.

 1. Recht op bevestiging

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verlangen of wij u betreffende persoonsgegevens verwerken. De bevestiging kunt u te allen tijde via de bovenstaande contactgegevens opvragen.

 1. Recht van inzage

Voor zover persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u te allen tijde uitsluitsel verkrijgen over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie:

 1. de verwerkingsdoeleinden;
 2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 5. dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 6. dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 EU-AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 EU-AVG inzake de doorgifte. Wij verstrekken een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Indien u het verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

 1. Recht op rectificatie

U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 1. Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid“)

U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a, of artikel 9, lid 2, sub a EU-AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 EU-AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 EU-AVG;
 4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 EU-AVG.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid“) is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

§  voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

§  voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

§  om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h en i, en artikel 9, lid 3 EU-AVG;

§  met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 EU-AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

§  of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;
 4. de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 EU-AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking op grond van de hierboven genoemde redenen is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde aan ons richten via de bovengenoemde contactgegevens.

       2. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

1. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub a, of artikel 9, lid 2, sub a, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub b EU-AVG; en

2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens laat het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

       3. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub e of f EU-AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Het recht van bezwaar kunt u te allen tijde uitoefenen door u aan de overeenkomstige verwerkingsverantwoordelijke te richten.

       4. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
 2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene;
 3. berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke treft passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Dit recht kan de betrokkene te allen tijde uitoefenen door zich aan de overeenkomstige verwerkingsverantwoordelijke te richten.

 1. 10.  Recht om klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

 1. 11.  Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep, waaronder het recht uit hoofde van artikel 77 EU-AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, heeft u het recht een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van deze verordening geschonden zijn ten gevolge van een verwerking van uw persoonsgegevens die niet aan deze verordening voldoet.

Gebruik van Google Analytics

 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar bewaard. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten die verband houden met website- en internetgebruik aan de beheerder van de website te leveren.

2.     Het IP-adres dat uw browser in het kader van de verwerking door Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

3.     U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te selecteren in uw browser; wij willen er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt eveneens verhinderen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4.     Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, een herleidbaarheid tot personen kan daarmee worden uitgesloten. Voor zover de via u verzamelde gegevens herleidbaar zijn tot een persoon, worden deze dus direct uitgesloten en de persoonsgegevens daarmee onmiddellijk gewist.

5.     Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden doorgegeven, heeft Google zich gebonden aan het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De gegevens worden na 38 maanden automatisch gewist. Indien de bewaartermijn van de gegevens is bereikt, worden deze automatisch eenmaal per maand gewist. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 pag. 1 sub f EU-AVG.

6.     Informatie over de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
overzicht inzake gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.     Deze website gebruikt Google Analytics ook voor analyse van bezoekersaantallen via verschillende apparaten die via een user-ID worden uitgevoerd. U kunt in uw account via „mijn gegevens“, „persoonsgegevens“ de analyse van uw gebruik via verschillende apparaten deactiveren.

U kunt het vastleggen van uw gegevens door Google Analytics weigeren via de onderstaande link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het vastleggen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren 

Gebruik Google Tag Manager

Op onze website wordt een webservice van de onderneming Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, USA (hierna: Googletagmanager.com) gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit kader zal uw browser evt. persoonsgegevens naar Googletagmanager.com sturen. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f EU-AVG. Het gerechtvaardigde belang is een functioneren van de internetsite zonder fouten. Googletagmanager.com heeft zich in het kader van de EU-US-Privacy-Shield-Overeenkomst zelf gecertificeerd (vergelijk https://www.privacyshield.gov/list). Het wissen van de gegevens vindt plaats zodra het doel van het verzamelen werd bereikt. Meer informatie over de handling van de overgebrachte gegevens vindt u in de privacyverklaring van Googletagmanager.com: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het vastleggen evenals de verwerking van uw gegevens door Googletagmanager.com voorkomen door de uitvoering van script-code in uw browser te deactiveren of een script-blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijv. via www.noscript.net of www.ghostery.com).

Inbedding van Google Maps

 1. Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en zorgen wij dat u het eenvoudige gebruik van de kaart-functie kunt ervaren.
 2. Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website heeft opgeroepen. Ook worden de tijdens een bezoek aan onze website verzamelde gegevens doorgestuurd. Dit gebeurt onafhankelijk daarvan of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u de koppeling met uw profiel bij Google niet wilt, dient u zich vóór het activeren van de button uit te loggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of doelmatige vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het weergeven van gepersonaliseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht van bezwaar tegen het vormen van deze gebruiksprofielen, voor de uitoefening hiervan dient u zich aan Google te richten.
 3. Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en instellingsopties ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich gebonden aan het EU-US Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Inbedding YouTube-video’s

Wij gebruiken voor de inbedding van video’s o.a. de aanbieder YouTube. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC met hoofdvestiging in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. met vestiging in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Op onze internetpagina's gebruiken wij plug-ins van de aanbieder YouTube. Als u internetpagina's van ons bezoekt die zijn voorzien van een dergelijke plug-in, wordt een verbinding gelegd naar de YouTube-servers en daarbij de plug-in weergegeven. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgestuurd welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Als u daarbij als lid bij YouTube bent ingelogd, koppelt YouTube deze informatie aan uw persoonlijk gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in zoals bijv. het aanklikken van de startknop van een video, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount gekoppeld. U kunt deze koppeling voorkomen doordat u zich vóór het gebruik van onze internetpagina afmeldt uit uw YouTube-gebruikersaccount evenals andere gebruikersaccounts van de firma's YouTube LLC en Google Inc. en de overeenkomstige cookies van de firma's wist.

Meer informatie over gegevensverwerking en aanwijzingen inzake gegevensbescherming door YouTube (Google) vindt u via www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Inbedding Vimeo zonder tracking (Do-Not-Track)

Deze website gebruikt plug-ins van de videoportal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New

York 10011, VS. Als u een van onze websites bezoekt die is uitgerust met Vimeo-video’s, wordt een verbinding met

de servers van Vimeo tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server doorgestuurd welke van onze internetpagina's u heeft bezocht.

Ook verwerft Vimeo uw IP-adres. Wij hebben Vimeo echter dusdanig ingesteld dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet

volgt en geen cookies plaatst. Het gebruik van Vimeo vindt plaats voor een aantrekkelijke

weergave van ons online-aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f EU-AVG.

 

Voor zover een overeenkomstige toestemming werd gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6

lid 1 sub a EU-AVG; de toestemming is te allen tijde te herroepen. De gegevensoverdracht naar de VS steunt op de

modelcontractbepalingen van de Europese Commissie evenals de verklaring van Vimeo op „gerechtvaardigde commerciële belangen“.

Details vindt u hier: https://vimeo.com/privacy. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u

in de privacyverklaring van Vimeo via: https://vimeo.com/privacy

Gegevensverwerker

Wij maken gebruik van een externe partij (gegevensverwerker) bijv. voor het technische onderhoud van de website, het versturen van producten, nieuwsbrieven of de afwikkeling van betalingen. Met de partij werd een afzonderlijke overeenkomst voor orderverwerking gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij hebben een samenwerking met de volgende partijen:

 1. incredo GmbH
  Alemannenstr. 3-6
  88316 Isny, Duitsland
  Tel.:+49 (7562) 97 555-0
  Fax: +49 (7562) 97 555-99
  E-mail: info@incredo.de

 2. blickfang Internet- & Werbeagentur GmbH
  Ebnetstraße 1
  88239 Wangen im Allgäu, Duitsland
  Tel.: +49 (0) 7522 789269-0
  E-mail: info@blickfang-media.com

(technische administratie)                                                                                                                        

stand: 28-4-2020.